รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ

(รายสัปดาห์)

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์


สัดส่วนงบประมาณที่ได้รับปี 2566

จำแนกตามรายจ่ายประจำ/ลงทุน

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2566 ณ วันที่ 19/04/2567

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2566 ณ วันที่ 19/04/2567

*หน่วยนับ : ล้านบาท
หมวดงบประมาณ ได้รับ ใช้จ่าย (เบิกจ่าย + PO) เบิกจ่าย
จำนวน % เป้าใช้จ่าย สูง/ต่ำกว่าเป้า จำนวน % เป้าเบิกจ่าย สูง/ต่ำกว่าเป้า
งบประมาณรวม 38,550.20 31,505.67 81.73% 62.19% 19.54% 28,458.91 73.82% 57.36% 16.46%
1.รายจ่ายประจำ 22,140.33 18,521.01 83.65% 61.84% 21.81% 18,127.19 81.87% 60.83% 21.04%
2.รายจ่ายลงทุน 16,409.88 12,984.66 79.13% 63.63% 15.50% 10,331.72 62.96% 43.20% 19.76%

สรุปผลการเบิกจ่ายภาพรวม
ข้อมูลจากกรมบัญชีกลาง ณ วันที่ 19/04/2567
ทั้งหมด 24 หน่วยงานระดับกระทรวง ทั้งประเทศเบิกจ่ายได้ร้อยละ 82.62

  • เปรียบเทียบร้อยละการเบิกจ่ายจากน้อยไปมาก กษ. อยู่ลำดับที่ 7
  • เปรียบเทียบร้อยละการเบิกจ่ายจากมากไปน้อย กษ. อยู่ลำดับที่ 18

ร้อยละการเบิกจ่าย รายหน่วยงาน ณ วันที่ 19/04/2567

ภาพรวม

*เรียงลำดับตามร้อยละการเบิกจ่าย จากมากไปหาน้อย


ร้อยละการเบิกจ่าย รายหน่วยงาน ณ วันที่ 19/04/2567

รายจ่ายประจำ

*เรียงลำดับตามร้อยละการเบิกจ่าย จากมากไปหาน้อย


ร้อยละการเบิกจ่าย รายหน่วยงาน ณ วันที่ 19/04/2567

รายจ่ายลงทุน

*เรียงลำดับตามร้อยละการเบิกจ่าย จากมากไปหาน้อย